वाली उपचार (Plant Clinic )शिविर
फिल्ड अनुगमन
किवी खेती सम्बन्धी तालिम, रौतमाई गा.पा.
बाली तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी तालिम
प्याज तथा लसुन उत्पादन कार्यक्रम, त्रियुगा न.पा. 09
धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, बेलका
कार्यक्रम फिल्ड अनुगमन बलका
व्यवसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना सहयोग कार्यक्रम, चौडण्डिगढी न.पा.
स्थानीय तहसंगको समन्वयात्मक बैठक
वाली उपचार शिविर, २०७७/०७८ , बेलका
लिम्चुनग्बुंग गाउपलिका, सुन्तला बगैचा
रौतामाई