प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन २०७७ 925.39 KB
परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल २०७७ 12.72 MB
अनुदानका लागि आवेदन ढांचा 27.61 KB
कृषि व्यवसाय अनुदान प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७ समेत) 3.95 MB
आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट 6.41 MB
रासायनिक मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ 2.91 MB
बाख्रा पालन 2.44 MB
कृषि यान्त्रिकीकरण 11.86 MB
कृषि विकास निर्देशनालयको स्रोत केन्द्र(च्याउ र मौरी) विकास कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक आवेदन फारम 12.98 MB
किवि खेती सम्बन्धी पुस्तिका 2.76 MB
कृषि विकास निर्देशनालयको चकलाबंदी खेति प्रवर्द्दन सम्बन्धि आवेदन फारम 8.42 MB
कृषि डायरी २०७७ 2.64 MB
आ.व. २०७७/७८ को प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि आवेदन फारमकाे ढांचा 698.99 KB
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका आ.व. 2075/76 3.54 MB
प्रदेश कृषि डायरी २०७७ 5.64 MB
(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्ययोजना 205.92 KB
गाईडः अमेरीकन फल आर्मी वर्म - फौजी कीरा ब्यवस्थापन 1.32 MB
अलैचि खेति प्रबिधिः पुस्तिका 6.23 MB
किवी फलः पुस्तिका 11.23 MB
फल कुहाउने झिगा (Chinese Citrus Fly) ब्यबस्थापनः पुस्तिका 5.58 MB